NBFs hovedstyrevedtak om kampanjen

NBFs hovedstyre behandlet 15.mai 2006 et notat fra arbeidsgruppen for skolebibliotekkampanjen. Hovedstyret sluttet seg til notatet og vedtok å satse videre på kampanjen. Notatet finner du her.

Fr@ ditt bibliotek: SKOLEBIBLIOTEK

Bakgrunn
Bibliotekkampanjen «fr@ ditt bibliotek» har i 2005 blitt kjørt som en landsdekkende kampanje med fokus på folkebibliotek. Dette har vært en norsk versjon av den internasjonale kampanjen «@ your library», som er igangsatt av IFLA. Nasjonale varianter av denne kampanjen kjøres nå i flere land over hele verden.

For den norske kampanjen har NBF fått laget en norsk logo, som er utarbeidet av reklamebyrået Siste Skrik. Vi har også trykket opp materiell som har blitt solgt til folkebibliotekene –  t-skjorter, bannere, plastposer og klistremerker. Dette materiellet har blitt distribuert gjennom Biblioteksentralen. Siste Skrik har også utarbeidet en webside for kampanjen, som finnes på domenet www.dittbibliotek.no. Denne siden driftes og videreutvikles av NBFs sekretariat i samarbeid med representanter fra kampanjeutvalget.

Ved en videreføring av kampanjen vil materiellet som allerede er trykt opp kunne brukes videre. Det kan i tillegg bli aktuelt å trykke opp noe nytt materiell som er spesifikt rettet mot den nye målgruppen. Dette vil bli opp til det nye kampanjeutvalget å foreslå. Kampanjens logo og websider vil også brukes videre.

Skolebibliotekkampanje
Ideen bak den norske kampanjen har helt fra starten vært at stafettpinnen etter hvert skulle overtas av andre, etter at folkebibliotekfokuset var avsluttet. Et vedtak i NBFs hovedstyre i oktober 2005 ga startskuddet for å starte jobbingen med å få til et fokus på skolebibliotek. I nært samarbeid med NBF-avdeling skole ble det satt ned et forberedende kampanjeutvalg bestående av representanter fra NBF-avdeling skole og NBFs sekretariat, representanter fra det «gamle» kampanjeutvalget, fagforeningene, Elevorganisasjonen, Skolebibliotekarforeningen, Biblioteksentralen, Kulturforbundet og Utdanningsforbundet. Dette kampanjeutvalget har avholdt to dagsmøter og en workshop. Det ble på møte 04.april 2006 nedsatt en foreløpig arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et notat til NBFs hovedstyre, på grunnlag av de forslag som var framkommet. Konklusjonen fra de deltagende aktørene er klar: det er et sterkt engasjement for å sette et fokus på skolebibliotek.

Tiden for å igangsette en kampanjedel med fokus på skolebibliotekene er tilnærmet ideell. Sist gang det ble gjennomført en landsdekkende kampanje for skolebibliotekene er så langt tilbake som i 2001. Det foregår for tiden mye som vil få føringer for det videre arbeidet for skolebibliotekene, slik som bibliotekutredningen og den kartleggingen av skolebibliotekene som gjennomføres av HiO og Møreforskning Volda. En evaluering av Gi rom for lesing er også under arbeid, og kan gi verdifull informasjon. Spørsmålet om en egen skolebibliotekutredning/Stortingsmelding er brakt på banen. I tillegg skjer det mye på skolesektoren de nærmeste årene, med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og nye læreplaner. Utfordringen for en kampanje vil bli å sette skolebibliotekene på dagsordenen i det nye skolepolitiske landskapet.

Skolebibliotekenes oppgave er å bidra til at skolenes pedagogiske målsettinger realiseres.  Disse målsettingene er formulert i Kunnskapsløftet, Generell læreplan og gjennom læreplaner for de enkelte fag. Basisferdigheter som å kunne lese, skrive, regne, utrykke seg muntlig og kunne bruke digitale verktøy er gjennomgående i alle fag gjennom hele skoleløpet.  Informasjonskompetanse støtter opp under de grunnleggende ferdighetene og er en forutsetning for utvikling av basisferdighetene hos elevene. Tilpasset opplæring for alle er et viktig element i reformen. Godt utviklede skolebibliotek vil være et viktig redskap for å nå målene i Kunnskapsløftet. 

Målgrupper
Målgruppene for en slik kampanje er mange og ulike. Vi velger å dele dem inn i to hovedgrupper:

– Brukere (elever, lærere, foreldre og bibliotekansatte)
– Beslutningstakere (skoleledere og politikere)

Det kan bli nødvendig å spisse deler av kampanjen mot en av disse målgruppene. Målsettinger og innsats må uansett bli ulik i forhold til de ulike målgruppene.

Målsettinger (foreløpige)
For at skolebiblioteket skal bidra til å realisere skolenes pedagogiske målsettinger slik det er skissert ovenfor, vil Skolebibliotekkampanjen arbeide for at:

1. Skolebibliotekene gis bedre rammebetingelser på nasjonalt nivå
2. Skolebibliotekene integreres i skolenes pedagogiske virksomhet
3. Skolebibliotekene utvikles til utfordrende og aktive læringsarenaer for lærere og elever
4. Gi rom for lesing videreføres i en nasjonal handlingsplan for utvikling av informasjonskompetanse
5. Skolebibliotekene bidrar til å nå målet om tilpasset opplæring for alle

Organisering
Hovedansvaret for kampanjen må ligge hos NBFs hovedstyre i nært samarbeid med NBF- avdeling skole.

Det settes ned et kampanjeråd med aktuelle samarbeidspartnere. De som inviteres til å slutte seg til er: Elevorganisasjonen, Skolebibliotekarforeningen i Norge, Biblioteksentralen, Kulturforbundet, Fagforbundet, Bibliotekarforbundet, Utdanningsforbundet, Skolelederforeningen, Foreldreutvalget i grunnskolen, Nasjonalt nettverk for skolebibliotek, JBI og Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk. Rådet møtes cirka annenhver måned og har som oppgave å komme med innspill og bidrag til kampanjens innhold. Hovedstyret oppnevner et aktivt hovedstyremedlem i dette rådet. NBFs sekretariat fungerer foreløpig som sekretær for rådet.

Representantene i kampanjerådet bør forplikte seg til å holde sine organisasjoner orientert om kampanjen og å skape entusiasme og engasjement i egne rekker. De bør også til en viss grad forplikte seg til å bidra med kompetanse og ressurser til utviklingen av kampanjen. 

Ut fra dette rådet settes det ned en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
 
– NBF-avdeling skole med to representanter
– Skolebibliotekarforeningen i Norge
– Elevorganisasjonen
– Hovedstyremedlem i NBF

NBFs sekretariat ved organisasjonssekretæren er sekretær for utvalget. Alle medlemmene har en personlig vararepresentant. Arbeidsgruppen har ansvaret for den daglige framdriften av kampanjen samt budsjettansvar. Søknader om pengestøtte til kampanjen må gå gjennom NBFs sekretariat.

Tidsramme og kampanjens ulike faser
Vi ser for oss to ulike hovedfaser av skolebibliotekkampanjen:

Fase 1: Planlegging og intern opprusting (februar 2006-januar 2007)
Fase 2: Kampanje: Januar 2007-juni 2008

Planleggingsfasen har allerede startet, og fortsetter – under forutsetning av at hovedstyret gir fortsatt grønt lys – fra og med 16.mai 2006, etter formell opprettelse av arbeidsgruppe og kampanjeråd. Høsten 2006  brukes til å forme kampanjens innhold og forberede aktører i bibliotekverdenen på at det kommer et fokus på skolebibliotek. Selve kampanjen starter med en lansering i januar 2007, og avsluttes i juni 2008 (ved skoleårets slutt). Vi ser for oss en tidsplan for kampanjearbeidet slik:

Vår 2006
Kampanjerådet konsoliderer seg og utvikler en felles plattform for det videre arbeidet. Dette forutsetter at de ulike aktørene skaper et engasjement og eieforhold til kampanjen i sine egne organisasjoner. NBFs hovedstyre bør på dette stadiet oppfordre lokalavdelingene til å støtte opp om aksjonen lokalt i samarbeid med NBF-avdeling skole.

August 2006 – januar 2007
I denne perioden må det arbeides for støtte både fra den øvrige biblioteksektoren, og fra de forskjellige gruppene som er representert i kampanjerådet. De viktigste aktivitetene i denne fasen er:

• Engasjere skolebibliotekarene: Grasrota må mobiliseres, og må få et eieforhold til kampanjen.

• Planlegge utadrettet kampanje: Dette innebærer både tekstproduksjon og strategisk tenkning rundt gjennomføringen av en kampanje.

• Søke økonomisk støtte. For å kunne gjennomføre kampanjen i den størrelsesorden man ønsker, er det nødvendig med økonomisk støtte fra flere aktører. Et eget sekretariat for kampanjen bør vurderes.

• Trykke opp nytt materiell. Det kan være ønskelig med noe nytt materiell som er tilpasset skolebiblioteket og dets brukere.

• Knytte til seg flere samarbeidspartnere. Både organisasjoner og enkeltpersoner må vurderes. Særlig viktig er det å finne støttespillere i det politiske miljøet.

• Markedsføre kampanjen internt. Bibliotekverdenen må forberedes på at skolebibliotekkampanjen skal komme.

• NBFs lokale avdelinger: Avdeling skole har allerede oppfordret NBFs lokallag til å arrangere møter om skolebibliotek i sine respektive fylker, og har gjennomført et vellykket opplegg i de tre nordligste fylkene. Alle lokalavdelinger i NBF bør avholde møter om skolebibliotek i samarbeid med lokale aktører på skolebiblioteksektoren.

Januar 2007- juni 2008
Den utadrettede kampanjen igangsettes og utvikles. Sentral kampanjestart i januar. Deretter foregår det lokale markeringer og aksjoner rundt om i landet. Et mål for kampanjen bør være å få til tiltak i alle fylker, og på flest mulig skoler.

Forslag til tiltak i denne perioden kan være:
– Nasjonal markering
– Lokale markeringer på kommune og fylkesnivå
– Markeringer på skolenivå
– Elevaksjoner og elevdeltagelse
– Artikler i pressen og fagtidsskrift
– Vise fram de gode eksemplene
– Aksjoner i forbindelse med kommunevalget

Økonomi

En fullstendig oversikt over de økonomiske behovene for kampanjen vil komme når en detaljert aktivitetsplan er på plass. Da vil det også være synlig hvilke prosjekter / deler av kampanjen som kan søkes støtte til fra eksterne aktører. I utarbeidelsen av en aktivitetsplan (høsten 2006) bør arbeidsgruppen for kampanjen ha møte med aktuelle økonomiske samarbeidspartnere for å jobbe fram et økonomisk grunnlag for kampanjen.

Budsjettet er avhengig av ekstern støtte til kampanjen. Aktivitetene som skisseres nedenfor må derfor tilpasses de endelige økonomiske rammene for kampanjen etter at slik støtte er avklart.

Et foreløpig kostnadsestimat for kampanjen vil se slik ut:
 
AKTIVITET                   ESTIMERT KOSTNAD
1. Planlegging av kampanje (reisevirksomhet, workshops og lignende) kr. 100.000

2. Design, layout, materiell (forutsetter videre bruk av
materiell fra folkebibliotekkampanjen)     kr.  200.000

3. Websider / IKT        kr.    10.000

4. Markedsføring (intern og ekstern)      kr.     50.000

5. Frikjøp 3 månedsverk       kr.   100.000

6. Konferanse for skolebibliotekarer      kr.   150.000
Samlet kostnadsestimat       kr.   610.000
Hittil har NBF betalt de løpende utgiftene for planlegging av kampanjen, slik som møtekostnader og reise for medlemmene av arbeidsgruppe og råd. Vi foreslår at NBF fortsetter å dekke de løpende utgiftene inntil videre.

Vedtak fra NBFs hovedstyre

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: