Innspill til statsbudsjettet for 2008

På et møte med statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet overrakte NBFs leder og generalsekretær Skolebibliotekkampanjens innspill til statsbudsjettet for 2008.

Statsråd Øystein Djupedal
Kunnskapsdepartementet
Pb. 8119
0032 OSLO

                                                                                        Oslo, 31. januar 2007

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2008
På vegne av Skolebibliotekkampanjen ønsker Norsk Bibliotekforening (NBF) med dette å gi noen innspill til statsbudsjettet for 2008.

Skolebibliotekkampanjen
I mange land foregår det nå en bred kampanje for å synliggjøre bibliotekenes rolle i framtidas samfunn. Denne kampanjen – med slagordet ”@your library”, ble startet av American Library Association i 2001. Norsk Bibliotekforening vedtok å slutte seg til kampanjen i 2005, under den norske tittelen ”fr@ ditt bibliotek”. For årene 2007 og 2008 er skolebibliotek valgt som tema for kampanjen.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til skolebibliotekkampanjen: Bibliotekarforbundet, Biblioteksentralen, Skolebibliotekarforeningen i Norge, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Foreldreutvalget for grunnskolen, Fagforbundet, Kulturforbundet – og Norsk Bibliotekforening.

Skolebibliotek og Kunnskapsløftet
Velfungerende skolebibliotek er vesentlig for at skolen skal kunne lykkes i å bidra til å virkeliggjøre målene i Kunnskapsløftet. De grunnleggende ferdighetene: å uttrykke seg muntlig, å lese, å skrive, å regne og å kunne bruke digitale verktøy tilsier at alle skoler må ha gode skolebibliotek.

Lesing og litteraturformidling er helt sentrale oppgaver for skolebiblioteket. Gjennom handlingsplanen ”Gi rom for lesing” har det blitt satset på skolebiblioteket som pedagogisk ressurs for leseutvikling. Det er viktig at man finner varige løsninger for skolebiblioteksatsing også etter at ”Gi rom for lesing” er avsluttet i 2007.

Skolen har et spesielt ansvar for å lære opp elevene i søking, kildekritikk og analytisk bruk av informasjon – utvikling av elevenes digitale kompetanse. Utdanningssektorens begrep digital kompetanse og bibliotekbegrepet informasjonskompetanse er nesten sammenfallende. Til tross for den tette forbindelsen mellom begrepene er det relativt liten oppmerksomhet om bibliotekene i utdanningssektorens oppfølging av digital kompetanse. Det er viktig at skolebibliotekene utrustes slik at de kan spille en viktig rolle i utviklingen av elevenes digitale kompetanse.

Både språkutvikling og opplæring av elevenes digitale kompetanse tilsier altså at alle skoler må ha velfungerende skolebibliotek. Men det mangler fortsatt mye for at skolebibliotekene
kan spille en sentral rolle i Kunnskapsløftet.

Skolebibliotek – utfordringer
Norske skolebibliotek er av svært variabel kvalitet. Mange av dagens skolebibliotek holder ikke mål sett i lys av Kunnskapsløftet. Det er store variasjoner fra skole til skole, og fra fylke til fylke. Dette gjelder både bibliotekenes mediesamling, tilgangen til teknisk utstyr og lokalenes fysiske utforming. Mangel på bibliotekfaglig kompetanse i mange skolebibliotek er også en stor utfordring. I grunnskolen er kun en tredjedel av arbeidet i skolebibliotek utført av personer med bibliotekfaglig utdanning, i videregående skole er det litt over halvparten. I tillegg til at bemanningen i skolebibliotekene ofte er uten bibliotekfaglig kompetanse vet heller ikke lærerne nok om hvordan de kan bruke biblioteket. Skolebibliotekene trenger mer personale med kompetanse i bibliotekfag og kunnskap om systematisk integrering av biblioteket i opplæringen. Lærerne må ha kunnskap om hvordan de skal bruke biblioteket i skolens pedagogiske virksomhet.

Skolebibliotek i Stortingsmelding 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen”
sier på side 31 – 32 at Vahl skole oppnår gode resultater i norsk lesing og skriving …
Skolen har utviklet et eget opplegg for lese- og skriveopplæringen der IKT og bibliotek spiller en viktig rolle. Skolens bibliotek er en viktig lærings- og kulturarena. Skolen har åpent datarom og bibliotek etter skoletid. Målet er at økt tilgang på utstyr og kompetanse skal bidra til levekårsutjevning. På side side 82 sies det at skolebibliotekene skal gi tilgang til litteratur, dataverktøy og til hjemlån for alle elever. Skolebibliotekene er for mange en sosial møteplass på tvers av årstrinn. I videregående opplæring er skolebibliotekene godt utbygget og bemannet, mens situasjonen i grunnskolen er varierende. En omfattende undersøkelse om bruk av skolebibliotek er under gjennomføring. Vi er glad for at utdanningsmyndighetene vil følge opp undersøkelsen og forventer at den munner ut i konkrete tiltak.

Skolebibliotek i Bibliotekreform 2014
ABM-utviklings bibliotekutredning ”Bibliotekreform 2014”, som ble overrakt til Kultur – og Kunnskapsdepartementene i september 2006 trekker fram skolebiblioteket som et viktig redskap for å nå målene i Kunnskapsløftet. I utredningen foreslås det flere tiltak som vil bedre situasjonen for norske skolebibliotek. For at skolebibliotekene skal kunne fungere som gode læringsarenaer og bidra til å nå målene i kunnskapsløftet trengs det en sterk satsing på blant annet kompetanse, teknisk utstyr, samlingsutvikling og fysiske lokaler, det foreslås derfor at det blant annet iverksettes et program for skolebibliotekutvikling. I forbindelse med et program for skolebibliotekutvikling bør det også inngå satsing på kompetanse i skolebibliotekkunnskap og kunnskap om bruk av skolebiblioteket i undervisning og læreprosesser for lærere.

Våre forslag
Utredningen skal nå ut på høring, men organisasjonene i skolebibliotekkampanjen mener at noen av tiltakene kan iverksettes allerede til neste år. Det er ingen grunn til å vente. Vi tillater oss å foreslå at man i statsbudsjettet for 2008 setter av stimuleringsmidler til kompetanseheving for skolebibliotekarer og lærere, og midler til et program for oppgradering av lokaler og utstyr. Vi ber derfor om at departementet for budsjettåret 2008 setter av midler til:
– Utvikling av verktøy og metoder for opplæring i informasjonskompetanse
– Modellutvikling og forsøksvirksomhet for å bringe skolebibliotekene opp på et akseptabelt faglig nivå
– Et investeringsprogram for lokaler og utstyr der skoler/kommuner kan søke midler.

Med vennlig hilsen
Norsk Bibliotekforening / Skolebibliotekkampanjen

Anne Hustad                                              Astrid Flagstad (sign.)
Leder i Norsk Bibliotekforening                   Leder av skolebibliotekkampanjen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: