Referat fra kampanjerådsmøte 31.08.06

Den 31. august ble det avholdt konstituerende møte i kampanjerådet for Skolebibliotekskampanjen 2006 – 2008. Referatet kan du lese her.

Referat fra konstituerende møte i kampanjerådet for skolebibliotekkampanjen 31. august 2006 Tid: 10.00-15.00 Sted: NBFs lokaler.  

Til stede:
Astrid Flagstad (NBF avd. Skole), Randi Lundvall (NBF avd. Skole), Lise Männikö (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Maren Brit Baadshaug (NBF avd. skole), Liv Evju (Bibliotekarforbundet), Niels Damgaard (Biblioteksentralen), Tove Hauge (Utdanningsforbundet), og Espen Ophaug (Organisasjonssekretær NBF).
 Anne Hustad (Leder i NBF) og
Tore Kr. Andersen (Generalsekretær i NBF) var til stede på deler av møtet.
 
Sak  1: ÅpningLeder i NBF, Anne Hustad åpnet møtet og ønsket velkommen. Hun påpekte at det var viktig at deltagende organisasjoner brukte dagen til å finne en felles forståelse for kampanjen, og at deltagerne skulle avgrense og konkretisere kampanjen slik at man får målbare resultater ut av kampanjen til slutt.  Sak 2: Presentasjon Espen Ophaug orienterte om organisasjoner som så langt har sagt ja til å være med i kampanjen, hvilke organisasjoner som ikke kunne være til stede på møtet og hvilke organisasjoner som har takket nei til å være med i kampanjen.  

Følgende organisasjoner er foreløpig med i kampanjen: Norsk Bibliotekforening (NBF), Bibliotekarforbundet (BF), Biblioteksentralen (BS), Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN), Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen (EO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk faglitterær forfatterforening (NFF), Den norske Forfatterforening (DnF), Fagforbundet, Kulturforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).  Høyskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) og Nasjonalt nettverk for skolebibliotek har takket nei til å delta i kampanjen. Skolelederforbundet har ikke behandlet spørsmålet ennå.  Etter orienteringen presenterte de tilstedeværende deltagerne seg selv og sin organisasjon. 

Sak 3: Kampanjeplanen, mål og målgrupper,
Astrid Flagstad presenterte arbeidsgruppas ulike forslag: Kampanjeplanen: Det ble lagt fram et forslag til ulike delmålsettinger i kampanjen. (Med mål og målgrupper koblet opp mot hverandre. Se vedlegg. ) Det ble en runde med innspill i forhold til mål og målgrupper. – Savner målgruppene lærere, elever og foreldre.– Stortingsmeldingen: Den må bli en melding som peker ut over seg selv. Kan ikke bare bli en melding som fokuserer ensidig på skolebiblioteket. Den må kobles til læring i et videre perspektiv.– Det må legges inn et premiss for en evt. stortingsmelding: Godt utviklede skolebibliotek er et viktig redskap for å nå målene i Kunnskapsløftet. – En stortingsmelding må kobles til det digitale løftet. Skolebibliotekenes rolle i forhold til elevers læring og resultat må utredes.– Savner fokus på litteratur som opplevelse. Den kulturelle skolesekken har fokus på skjønnlitteratur, det må denne kampanjen også ha i tillegg til fokus på kompetanse og læring. Skolebibliotekene må også ha en kulturpolitisk forpliktelse.– En strategiformulering som handler om å plassere skolebiblioteket som en arena i kunnskapsløftet, det digitale løftet og som arena for litterære og kulturelle opplevelser.– Det må slås fast at skolebiblioteket har to pilarer: – Litteraturopplevelser og kulturformidling på den ene side, og informasjonskompetanse, digital kompetanse og læring på den andre. – I løpet av de neste to månedene fram til neste rådsmøte må man ha kommet fram til en prioritering av mål og målgrupper, organisasjonene få mulighet til å komme med nye mål og målgrupper.  – Det blir feil å utelukke noen målgrupper og mål. Vi som nasjonalt kampanjeråd må prioritere, men rundt omkring kan det hende at andre mål og målgrupper passer bedre for lokale aksjoner.  Framdrift: Astrid presenterte forslag til tidsplan for kampanjen. Arbeidet deles i to faser. Fase I er planleggingsfasen og varer fram til nyttår. Fase II er selve kampanjen. Kampanjestart i januar 2007.  

I fase I er det viktig at alle organisasjonene får være med å forme kampanjen. Det er viktig å få på plass frister og en klar oppgave- og ansvarsfordeling. Møtedeltagerne presenterte hva deres respektive organisasjoner kan bidra med. Liv Evju: Bibliotekarforbundet vil bidra med sitt nettverk, og man vil profilere kampanjen i alle fora der det er naturlig. Skolebibliotek må nevnes så ofte som mulig.  Niels Damgaard: Biblioteksentralen kan bidra med midler. Konkrete søknader til konkrete aktiviteter må sendes inn. Disse behandles av styret. BS driver med kompetanseutvikling av skolebibliotekarer. Som ledd i arbeidet med kompetanseheving av skolebibliotekarer ønsker BS at det skal arrangeres en konferanse for skolebibliotekarer. BS vil også kunne ta på seg distribusjon av materiell fra kampanjen.  Lise Männikö: NBU ønsker å fremheve litteratur som opplevelse. Ønsker å bidra til å utforme målsettinger i tråd med dette. De ønsker å bidra med gode ideer og muligens ta ansvar for litteraturarrangementer i utvalgte skolebibliotek.  

Tove Hauge: Utdanningsforbundet har ikke fått tid til å tenke så mye på kampanjen. Men de har vært med på en rekke kampanjer og kan bidra med erfaring i så måte. Utdanningsforbundet er på de fleste baner når det gjelder utdanning. Dette nettverket vil de bruke for å profilere kampanjen. De vil også kunne bruke nettstedet til å legge ut informasjon om kampanjen. Når det gjelder konkrete ressurser så har ikke styret behandlet det ennå. Det er også mulig å bruke bladet Utdanning. Men da må man huske at bladet er selvstendig, Utdanningsforbundet kan ikke pålegge redaktøren å trykke noe.  Øvrige innspill:– Savner en avklaring på hovedbudskapet for kampanjen. Man kan ta kontakt med en journalist i Utdanning for eventuelt å få redaksjonell omtale av kampanjen. Invitere journalisten med på et velfungerende skolebibliotek. Kommer det i Utdanning når det mange lesere. – Et av hovedsatsingsområdene for kampanjen må være artikkelskriving. Men det må kombineres med lokale aksjoner. – Skolebibliotekarene må oppfordres til å utvikle lokale aksjoner. – Grasrota må mobiliseres hvis skolebiblioteksaken skal få et løft. Den internasjonale skolebiblioteksdagen (den fjerde mandagen i oktober) må markeres. I år bør vi ha et forsøksarrangement, men neste år må det bli markeringer over hele landet. – Man må bestemme seg for hvilket hovedfokus man ønsker med kampanjen. Må ikke bli for utflytende. Tips til sted for å søke midler til kampanjen er de ulike forlagene.  Kampanjestart på et skolebibliotek. Kunnskapsministeren må inviteres. Det kom forslag om at man kan forsøke å invitere kronprinsen, kronprinsessen eller prinsesse Märtha Louise til å åpne kampanjen. Dette må avklares med NBFs ledelse og øvrige deltagende organisasjoner.  Sak 4: Konstituering
Astrid Flagstad presenterte arbeidsgruppens forslag til organisasjonskart. 

Niels Damgaard presenterte sitt alternative forslag til organisasjonskart (se vedlegg). Rådet slutter seg til hovedtrekkene i forslaget. Det ble presisert fra NBFs side at rådet er ansvarlig for kampanjen. Det må inn i forslaget. Det blir opp til styringsgruppa å foreslå hvilke og hvor mange adhoc-grupper som må oppnevnes. Det må oppnevnes varamedlemmer til rådet og til styringsgruppa.  Oppnevning av styringsgruppe: Rådet ønsker at styringsgruppa skal bestå av
Astrid Flagstad, Morten Haugen og Niels Damgaard (sikre). Rådet ønsker også at Skolebibliotekarforeningen ved
Marit Strømsøe og Elevorganisasjonen ved Magnar Müller fortsetter i den nye styringsgruppen. I tillegg ønskes en representant fra forfatterforeningene. Espen sender brev til DNF, NFF og NBU for å be dem om å oppnevne en representant.
 
Vedtak: Niels Damgaards forslag til organisasjonskart (med endringer) ble vedtatt. (Se vedlegg) 

Sak 5: Informasjon og kommunikasjon om kampanjen. Niels Damgaard orienterte kort om de elektroniske verktøyene Quicktopic og eSnips, samt nettsiden fr@ ditt bibliotek. Dokumenter som skal presenteres på nettsiden eller andre steder legges først ut på quicktopic. Der kan alle som ønsker det komme med innspill på dokumentet. Når dokumentet er bearbeidet legges det ut på eSnips til godkjennelse blant de deltagende organisasjonene. Alle kampanjerådsmedlemmer vil få tilgang. Når dokumentet er ferdigbehandlet publiseres det på nettsiden: fr@ ditt bibliotek.  Sak 6: Økonomi.
Tore Kr. Andersen orienterte om kampanjens økonomiske status. NBF tar på seg utgiftene til ordinær ”drift” av kampanjen. Dvs. telefonutgifter, enkle utsendinger av oppdatering av nettsider, sekretærfunksjon for kampanjen.) NBF kommer mest sannsynlig til å sette av noen midler til kampanjen i budsjettet for 2007. For øvrig må kampanjen finansieres ved konkrete søknader til ulike organisasjoner/bevilgende instanser. Delmål og målgrupper må kobles sammen til konkrete aktiviteter/ tiltak. Disse tiltakene må kostnadsberegnes, deretter sendes søknad til aktuelle instanser.  Det er ikke satt av mye midler til at styringsgruppa og eventuelle adhoc-utvalg kan møtes fysisk. Det meste av møtevirksomheten må tas pr telefon. 

Når det gjelder distribusjon av materiell så kan fylkesbibliotekene brukes. Også de samarbeidende organisasjonene bør oppfordres til å stille sine fylkes-/avdelingsnettverk til rådighet.  Det må avklares med de ulike organisasjonene under hvilke vilkår de deltar. Kan noen av organisasjonene tenkes å bidra med midler? En eventuell skolebibliotekarkonferanse må også finansieres med eksterne midler. Hvis man ønsker å arrangere en slik konferanse så må det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med finansiering og øvrig planlegging. Denne gruppa må settes ned snart.  Niels Damgaard informerte om at Biblioteksentralen og ITU (IT i Utdanningen) har planer om å arrangere en konferanse i begynnelsen av mars 2007. Her er det mulig å få inn noe i forhold til skolebibliotek.  

Det kom innspill på at ITU burde inviteres til å være med i kampanjen.  Tove Hauge gjorde oppmerksom på konferansen NKUL som arrangeres ved NTNU i Trondheim, 10. – 12- mai 2007. Her bør det være mulig å kunne få til et seminar om skolebibliotek.  Mulige bidragsytere til kampanjen: Biblioteksentralen, ABM-U, Fritt Ord. ABM-U har søknadsfrist den 15. oktober. Fritt ord har følgende frister: 15. september for behandling i slutten av oktober, 20. oktober for behandling i slutten av november og 17. november for behandling før jul.   Sak 7: Møteplan Neste møte i kampanjerådet blir 31. oktober. Møtested: Bibliotekenes Hus, Malerhaugveien 20. Tidsramme: De som ønsker det kommer til lunch kl. 12.00. Starttidspunkt for møtet er 12.30 med avslutning senest kl. 15.30. 

Turen til Holumskogen Skole og Bjertnes videregående skole avlyses. Men det er mulig man kan legge kampanjeåpningen i januar til en av de to skolene.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: